HTML 5 icon CSS 3 icon JavaScript icon jQuery icon Adobe Illustrator icon Adobe Photoshop icon Github icon Adobe Indesign icon PHP icon Balsamiq icon SASS icon WordPress icon